Notice of Council Vacancies

RESOLVEN

COMMUNITY COUNCIL

         CYNGOR CYMUNED

RESOLFEN

 

LOCAL GOVERNMENT ACT 1972

 

NOTICE OF VACANCY

IN THE OFFICE OF COMMUNITY COUNCILLOR

FOR THE UNDERMENTIONED COMMUNITY WARDS

 

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Section 87(2) of the Local Government Act, 1972 that casual vacancies now exist in the Office of Community Councillor for the above stated council.

 

If, within fourteen (working) days after the date of this Notice, a request for an election to fill the said vacancies in each community ward is made in writing to:-

 

 

The Returning Officer

Chief Executive’s Office

Neath Port Talbot County Borough Council

Civic Centre

PORT TALBOT

SA13 1PJ

 

By TEN electors for each community ward an election will be held to fill the vacancies in the Community Ward(s); otherwise, the vacancies will be filled by the Council.

DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972

 

HYSBYSIAD O SWYDD WAG

YN SWYFDDA Y CYNGHORYDD CYMUNED

DROS Y WARDIAU CYMUNED ISOD

 

HYSBYSIR TRWY HYN yn unol ag Adran 87(2) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 bod swyddi wag yn bodoli yn swyddfa y cynghorydd cymuned yn y cynghor a enwyd uwch ben.

 

Os gwneir cais, o fewn pedwar diwrnod (gwaith) ar ddeg o ddyddiad yr Hysbysiad hwn, am etholiad er mwyn llenwi’r swyddi wag ym mhob ward cymuned a grybwyllwyd uchod trwy ysgrifennu at:-

 

Y Swyddog Canlyniadau

Swyddfa’r Prif Weithredwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Y Ganolfan Ddinesig

PORT TALBOT

SA13 1PJ

 

Gan DDEG etholwyr am pob ward cymuned cynhelir etholiad i lenwi’r swyddi wag yn y ward(iau) cymuned; fel arall, caiff y swydd ei llenwi gan y Cyngor.

 

COMMUNITY WARD / WARD CYMUNED NUMBER OF VACANCIES

NIFER Y

Resolven South 1
Abergarwed 1

 

DATED: 26th April 2018

Ms. C. Payne
DYDDIEDIG:
  Clerk to the Council / Clerc i’r Cyngor